Concept Visie voor de E(co)wijk ‘E-lab’.

Inleiding

Onze visie is om een gezamenlijke, vitale ecologie te creëren van menselijkheid, respect en verstilling, die een vruchtbare bodem biedt voor de ontwikkeling van het individu en het collectief, gericht op het nu en de toekomst en die ruimte geeft aan datgene wat nog niet gebeurd is.

  • Een ecologie waar het aantrekkelijk is om te wonen en te leven, bruisend van ideeën en initiatieven;
  • waar mens en natuur in eenheid leven; waar ieder bereid is om een steentje bij te dragen aan het grotere geheel;
  • waar iedereen een open en onderzoekende houding heeft naar de uitdagingen van de tijd waarin we leven;
  • waar ecologisch en duurzaam wordt gebouwd en geleefd;
  • waar de wijze waarop we met elkaar omgaan ook een centrale rol speelt.
  • oordeelvrije zone die geborgd wordt door innerlijke normen en waarden van deelnemers die geloven dat er nog zoveel van het menselijk potentieel onontgonnen is.

We willen een open ontmoetingsplaats creëren. Een plek waar mensen komen vanuit het dorp, de regio, uit Nederland en van heinde en verre.

Wat is Ecologisch?

We zijn enthousiast over de ecologische ambities van de gemeente Beuningen voor de E(co)wijk in plangebied Keizershoeve 3 te Ewijk.

Wij onderschrijven de uitgangspunten van de gemeente met betrekking tot de ecowijk en de voorbeeldfunctie die het kan vervullen in Nederland en voorbij de landsgrenzen. Daarnaast zijn wij zelf ook reeds langere tijd in onderzoek naar wat ecologisch betekent en willen hier vorm en inhoud aan geven.

‘Ecologisch’ betekend de wisselwerking tussen organisch leven en diens omgeving.
Als we het over een organisch leven hebben in een woonwijk, dan hebben we in eerste instantie over de leefomgeving van mensen.
Een ecologie waar mensen interactie mee hebben, kent meerdere schaalniveaus welke zich in een driedelige ordening manifesteert op menselijk-, planetair- en universeel niveau.

Menselijke ecologie

De eerste ecologie is de mens zelf. In principe maakt ieder mens zijn eigen keuzes in hoe hij denkt en zijn tijd besteed bijvoorbeeld. Alle keuzes van een mens tellen (mede) op tot een unieke ecologie. Naast de ecologie die ieder voor zichzelf creëert, ontstaan ook ecologieen in de uitwisseling tussen mensen. Dit wordt o.a. zichtbaar in de kwaliteit van omgang. Een collectief van mensen, zoals de ‘Buurtschap in wording’, creëert een ecologie die herkenbaar wordt als de mensen die er leven vanuit eenzelfde gedachtengoed binding met elkaar hebben.

Om de menselijke ecologie te ondersteunen telt de kwaliteit van de behuizing en de directe omgeving. Een gezond binnenklimaat is daarom essentieel om als mens optimaal te kunnen functioneren.

Daarvoor zijn van toepassing gezonde bouwmaterialen, de zorg voor zuiver water en voldoende toevoer van verse schone lucht, vanzelfsprekende vereisten.

Om gezond te kunnen wonen zullen bouwmaterialen worden onderzocht. Net zoals mensen steeds bewuster omgaan met hun voedingspatroon. Het is ons streven om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Naast de elementen aarde (bouwmaterialen), water en lucht heeft ook vuur onze aandacht, welke zich vertaalt in het energiegebruik. Er wordt steeds meer bekend over de invloed van elektromagnetische straling op het welzijn van de mens. Eigen onderzoek motiveert ons om elektrosmog -arme woningen te bouwen, waarbij de invloeden van elektrische installaties tot een minimum worden beperkt.

Planetaire ecologie

Dit betreft de wisselwerking tussen de mens en de planeet aarde. Hoe denken we over de aarde en onze tijdelijke aanwezigheid hier?  Wij bevinden ons op deze wonderbaarlijke planeet die deel uitmaakt van een groter universum.

We zijn gefascineerd door het tijdsgewricht van dit moment, waarin zoveel gebeurt en veranderd in een snelheid die ongekend is in de geschiedenis van deze planeet.

We willen dit niet alleen aanschouwen en bestuderen maar het ook mede vormgeven omdat onze zorg voor de planeet oprecht is.

We zijn gemotiveerd om ecologisch te bouwen om de natuurlijke ecologie die de aarde biedt zoveel mogelijk te waarborgen zodat volgende generaties ook op zo gezonde mogelijke wijze kunnen leven.

Zelfvoorzienend

We willen verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van ons doen en laten en daarmee een buurtschap mogelijk maken die zoveel mogelijk zelfvoorzienend is.

Ook buiten ons directe leefgebied willen wij de planeet niet onnodig belasten.

Materiaalkeuzes worden zo gemaakt dat de planeet niet verder wordt uitgeput. Daarin past het gebruik van vernieuwbare en herbruikbare grondstoffen (circulariteit).

We zien graag een waterrijke buurt en voldoende buffercapaciteit voor extreme regens. Bijvoorbeeld klimaat adaptief vermogen zal ook herkenbaar zijn in de groene aanleg van de paden en de wegen. Er zal alleen gebruik gemaakt worden van verharding van wegen, waar nodig.

Het zuiveren van eigen rioolwater doen we graag met een helofytenfilter. Als iemand dan per ongeluk verfresten door de gootsteen spoelt en het helofytenfilter niet meer werkt niet meer, dan hebben we met elkaar een probleem op te lossen. Zo zien we de consequenties van ons handelen en kunnen daarvan leren. Voor jonge generaties die hierin opgroeien wordt verantwoordelijkheid een vanzelfsprekendheid.

De groene inrichting van het buurtschap biedt ruimte aan een grote biodiversiteit in flora en fauna. Het vele groen draagt tevens bij aan een goede luchtkwaliteit.


We streven ernaar in onze eigen energiebehoefte te voorzien (energieneutraal). Verwarmen gebeurt niet met fossiele brandstoffen maar met warmte uit circulaire aardse processen (b.v. warmte- koude opslag/ compost) aangevuld met zonne-energie.

Universele ecologie

We zijn ons bewust van het gegeven dat de mens en de planeet deel uitmaken van de kosmos. Ontwikkelingen op deze planeet kunnen niet los worden gezien van toenemende zonneactiviteit en het gegeven dat ons zonnestelsel zich verplaatst ten opzichte van het melkwegstelsel. Het ‘voltage’ waaraan de planeet en dus ook de mens wordt blootgesteld gaat omhoog. Om beschikbaar te zijn voor deze ‘universele updates’ willen we graag de invloeden van kunstmatige (door de mens opgewekte) elektriciteit zoveel mogelijk beperken.

Het gegeven dat we het licht nog zien van sterren die al niet meer bestaan, laat zien dat ook sterren niet het eeuwige leven hebben. Maar in de tijdsschaal van de planetaire evolutie  ? is onze zon een oneindige energiebron. Daarom kiezen we er voor de zonne-energie van het moment te gebruiken, boven het uitputten van planetaire bronnen.

Toenemende hittestress als gevolg van veranderende balansen tussen zon en aarde, is een andere motivatie voor veel groen en blauw in de gebouwde omgeving.

Als het enigszins mogelijk is zien we graag stromend water in de buurt voor het verkoelende effect en de reinigende kwaliteit.

Denken met de toekomst, organische groei

We leven in een tijd van veel en snelle verandering. Dat vraagt om flexibiliteit om mee te kunnen bewegen met hoe de toekomst zich wil ontvouwen.

Daarom zien we dit project graag als een pilot voor organische groei.

Stelt u zich voor, een woonwijk waarvan alleen de eerste stappen op papier zijn uitgewerkt.
Het ontvouwt zich naar mate de tijd voortbeweegt, zodat nieuwe inzichten, technologieën en mogelijkheden die zich onderweg aandienen, aan boord genomen kunnen worden. Er is geen uitgewerkt plan, maar wel een licht raamwerk van mogelijkheden en een tijdspad. Het is een Buurtschap in Wording.